Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – CAPO Rechtshulp

Artikel 1 – Toepasselijkheid

CAPO Rechtshulp is een vennootschap onder firma naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van een rechtspraktijk, meer in het bijzonder voor personen en organisaties rondom de voetbalsupporterswereld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van CAPO Rechtshulp. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan CAPO Rechtshulp. Dit geldt zowel voor opdrachten, die rechtstreeks aan opdrachtgever zijn verstrekt, dan wel aan individuele personen. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door CAPO Rechtshulp. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De opdrachtgever vrijwaart CAPO Rechtshulp tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Artikel 3 – Uitvoering van de opdracht

 1. De opdrachtgever dient alle gegevens waarvan CAPO Rechtshulp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan CAPO Rechtshulp te verstrekken.
 2. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig door CAPO Rechtshulp zijn ontvangen, is CAPO Rechtshulp gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en extra honoraria volgens het gebruikelijke tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan CAPO Rechtshulp verstrekte gegevens, zulks ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. CAPO Rechtshulp is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan, doordat CAPO Rechtshulp is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CAPO Rechtshulp kenbaar behoorde te zijn.
 5. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een voor de volbrenging van de opdracht overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze nimmer als een fatale termijn. Bij (eventuele) overschrijding van de indicatieve termijn dient CAPO Rechtshulp derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij CAPO Rechtshulp een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen moet worden gegeven om de opdracht alsnog te volbrengen.

Artikel 4 – Honorarium en verschotten

 1. De kosten van uitvoering van de opdracht door CAPO Rechtshulp omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met de omzetbelasting en de zogenaamde verschotten. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en voor het algemeen geldende uurtarief.
 2. Indien het honorarium wordt vastgesteld op basis van een vaste prijs, dan is de vaste prijs altijd gebaseerd op uitvoering van de betreffende werkzaamheden binnen een redelijke termijn.
 3. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten, die in het kader van de opdracht door CAPO Rechtshulp ten behoeve van de opdrachtgever moeten worden gemaakt, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten of anderszins, zijn voor rekening van de opdrachtgever. CAPO Rechtshulp is gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, indien daartoe, gelet op de aard van de opdracht, aanleiding bestaat. Een ontvangen voorschot wordt in beginsel aan het einde van de opdracht verrekend.

Artikel 5 – Betaling en klachten

 1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van de facturen van CAPO Rechtshulp veertien (14) dagen.
 2. Eventuele klachten c.q. bezwaren tegen een factuur van CAPO Rechtshulp dienen binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk door CAPO Rechtshulp te zijn ontvangen. Indien de opdrachtgever niet binnen de voornoemde termijn heeft geklaagd over de factuur, dan wordt geacht dat de opdrachtgever heeft ingestemd met de factuur.
 3. Tijdig ingediende bezwaren worden door CAPO Rechtshulp in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, dan is de opdrachtgever – zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in verzuim. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, dan is CAPO Rechtshulp gerechtigd om over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 1% per maand in rekening te brengen.
 5. Voor zover de opdrachtgever ook na aanmaning achterwege blijft met betaling, dan is CAPO Rechtshulp gerechtigd om over het openstaande factuurbedrag buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het openstaande bedrag en met een minimum van € 100,00.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van CAPO Rechtshulp voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt. De aansprakelijkheid is beperkt tot het terugbetalen van het geoffreerde en reeds in rekening gebrachte honorarium voor het leveren van een bepaalde dienst.
 2. Bij het inschakelen van derden is CAPO Rechtshulp niet aansprakelijk voor fouten, die door deze derden mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De in lid 1 van dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking(en) worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde, die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
 3. CAPO Rechtshulp levert te allen tijde een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan of aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat. In geen geval is CAPO Rechtshulp aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor CAPO Rechtshulp aansprakelijk is.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

 1. Het is opdrachtgever of derden niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAPO Rechtshulp, geproduceerde werken te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het doel van het werk en/of de opdracht.
 2. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde werken wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan: adviezen, brieven, contracten en processtukken.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en slotbepaling

 1. Op iedere overeenkomst met CAPO Rechtshulp is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen tussen partijen is enkel de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Indien één van de hierboven staande voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Scroll naar boven