Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring omschrijft het privacybeleid van CAPO Rechtshulp op het gebied van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen er zijn getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden. Het een en ander geschied conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

CAPO Rechtshulp verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, op basis van een wettelijke grondslag, een gerechtvaardigd belang en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de door u afgenomen diensten bij CAPO Rechtshulp kunnen wij de volgende persoonsgegevens in onze administratie verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • huwelijkse staat
 • gegevens omtrent arbeidsovereenkomsten, arbeidsverleden
 • inkomensgegevens
 • uitgavengegevens
 • financiële gegevens
 • schulden
 • gegevens van direct betrokkenen (bijvoorbeeld beschermingsbewindvoerder, curator, mentor, budgetbeheerder)

CAPO Rechtshulp verwerkt (alleen indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten on/of wettelijke taak) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • nationaliteit
 • medische gegevens
 • strafrechtelijk verleden
 • kredietwaardigheidscheck
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@capo-rechtshulp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • (gevoelige) gegevens met betrekking tot uw juridische zaak/rechtszaak
 • authentieke akte
 • gegevens omtrent sociale omstandigheden

Bij CAPO Rechtshulp leveren wij juridische diensten alvorens u overgaat tot (volledige) betaling daarvan. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, kunnen wij uw kredietwaardigheid laten toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN VERSTREKKING AAN DERDEN

CAPO Rechtshulp zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden, zoals die staan beschreven in deze privacyverklaring. CAPO Rechtshulp zal daarbij maatregelen treffen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Indien u het vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van de door CAPO Rechtshulp verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met CAPO Rechtshulp.

CAPO Rechtshulp verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij CAPO Rechtshulp. CAPO Rechtshulp zal vervolgens zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

CAPO Rechtshulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, gelet op het doel van de verwerking van de persoonsgegevens of wetgeving die de bewaring verplicht.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING Wijzigen privacyverklaring

CAPO Rechtshulp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. CAPO Rechtshulp verzoekt u om die reden om deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen.

VRAGEN

Indien u vragen of opmerkingen hebt over onze privacyverklaring, dan kunt u deze altijd per e-mail richten aan CAPO Rechtshulp.

Scroll naar boven