Vrienden van CAPO voorwaarden

Voorwaarden – Vrienden van CAPO

 

 

  1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen ‘voorwaarden’) zijn van toepassing op elke donatie aan CAPO Rechtshulp in het kader van het concept ‘vrienden van CAPO’. De gevende partij (hierna te noemen ‘de supporter’) stemt, door online te doneren, in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
  2. De donaties zullen door CAPO worden bestemd ten dienste van de doelstellingen van de onderneming, waaronder het op een bereikbare en betaalbare manier aanbieden van juridische ondersteuning aan voetbalsupporters.
  3. Het donateurschap (persoonlijk of zakelijk donateurschap) wordt voor een periode van tenminste 12 (twaalf) maanden aangegaan en start vanaf het moment van ontvangst van de donatie door CAPO Rechtshulp van uw eerste betaling. Na ommekomst van de periode van 12 (twaalf) maanden is het donateurschap telkens maandelijks opzegbaar. Opzegging geschiedt door middel van een schriftelijk bericht aan CAPO Rechtshulp of per e-mail via info@capo-rechtshulp.nl.
  4. Door het aangaan van het donateurschap ontstaat een overeenkomst tussen u (‘de supporter’) en CAPO Rechtshulp en verklaart u dat u tenminste 18 (achttien) jaar oud bent. Een donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft. Een donateur die onder de 18 (achttien) jaar oud is, kan een online donatie of een online aanmelding als donateur alleen doen in het bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd. De donateur dient zijn correcte identiteitsgegevens op te geven.
  5. Betaling van donatiegelden geschiedt bij voorkeur via automatische incasso. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op CAPO Rechtshulp nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van CAPO Rechtshulp is bijgeschreven. Bij betaling via incasso geeft u toestemming aan CAPO Rechtshulp om doorlopend incasso-opdrachten naar uw bank te sturen, zodat een bedrag van uw bankrekening afgeschreven kan worden wegens uw donateurschap aan CAPO Rechtshulp. Hiermee geeft u tevens toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CAPO Rechtshulp. Indien u het niet eens bent met een specifieke incasso-afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken c.q. storneren. U dient hiervoor binnen de kortst mogelijke termijn en ten minste binnen acht weken contact op te nemen met de bank. Vraag uw bank naar de specifieke voorwaarden.
  6. CAPO Rechtshulp neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. CAPO Rechtshulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
  7. CAPO Rechtshulp verwerkt de door de supporter aan CAPO Rechtshulp verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. Daarnaast is ook de Privacyverklaring van CAPO Rechtshulp te allen tijde in te zien op de website van CAPO Rechtshulp (capo-rechtshulp.nl).
  8. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geschillen tussen partijen is enkel de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Scroll naar boven